Агропланер

Планиране на земеделието и дейностите на фермата

Значение на планиране на земеделието и планиране дейностите на фермата

Планирането на фермата представлява процес на вземане на решения в настоящето относно това какво да се направи в бъдеще за най-добрата комбинация от посеви и животни, които да бъдат отглеждани, чрез рационално използване на ресурси.

Калкулаторите по-горе имат за цел да улеснят планирането на основни дейности на фермата като изчисляване на необходими количества торове и препарати, определяне на приблизителни очаквани добиви и приходи от продажба на земеделска продукция.

Когато се започне ново начинание, се прави цялостен и дългосрочен план, който да даде основни насоки за дейностите на фермата и моделите за инвестиране, с оценка на напредъка, предвид поставените цели.

Цялостният план се различава от ежегодния по това, че ежегодният установява общата цел на производството, вероятните приходи и разпределението на бюджета при различни дейности. Просто казано – бюджетът е извлечение на разходите и приходите. При бюджетирането се разпределят ресурсите (т.е. капитала) към различни дейности на фермата.

Процедура за планиране на земеделието и планиране дейностите на фермата

Тъй като планирането и бюджетирането са предназначени за рационално използване на ресурсите на фермата, планирането приема някои процедури със следните стъпки:

  • Планиране на ресурсите на земята
  • Планиране на ресурсите за работна ръка
  • Планиране на ресурсите свързани с капитала

Всички тези ресурси се планират както за растениевъдните ферми, така и за животновъдните ферми.

Планиране на ресурсите на земята

Фермата има естествени ресурси и околната среда е неразделна част от естествените ресурси. Околната среда е комбинация от физически и институционални условия.

Физическите условия са свързани с всички естествени ресурси – почвата, водата, енергията на слънцето, въздуха, минералите, фауната и флората, които растат.  Институционалната част на околната среда се създава от хората и включва психологически и ориентирани към стойността решения за това как да се използва физическата околна средата.

Управлението на околната среда се превърна в социален и технологичен проблем. В контекста на настоящето, когато модерните техники използвани в земеделието се превръщат в заплаха за човешкото съществуване, ролята на управление на околната среда има жизнено важна тежест и е значителен проблем в световен мащаб.

Прекомерната употреба на химически торове и препарати за растителна защита създават критичен проблем за света, особено що се отнася до деградацията на околната среда. Има силни мнения насочени в посоката на органично земеделие или подход в земеделието, насочен към подобряване състоянието на околната среда.

Не е възможно да се откажем от употребата на минерални торове, но те трябва да се комбинират с органични източници на хранителни елементи за растенията и да се намери баланс между двете.

Интензитетът на посевите е индекс за интензивно земеделие. Един мениджър на ферма трябва да има карта на фермата и подготвен индекс за плодородие на индивидуалните парцели, проблемите на почвата на отделни места (като алкални почви) и каменисти парцели.

Ротацията на посевите трябва да се планира, като се има предвид интензитетът на сеитбата и взаимодействието на почвата с климата. Дългосрочната политика трябва да се спазва, за да се избегне експлоатацията на плодородието на почвата.

Плодородието на почвата трябва да се подобрява чрез следните практики:

  • По-добри практики за оран според нуждите на посевите
  • Добавяне на органични торове (оборски тор) за възстановяване на плодородието на почвата
  • Предотвратяване на ерозията на почвата
  • Възприемане на добра ротация (посеви с плитки корени след посеви с дълбоки корени, зърнени култури след бобови растения и т.н.)
  • Корекция на заболялата почва
  • Възстановяване на алкални или киселинни почви чрез използването на почвени подобрители

В случаите със смесено земеделие (растениевъдство и животновъдство), земята трябва да се разпределя съобразно според животните и посевите. Например да се отделя земя за посевите спрямо нуждата на добитъка или да се отглежда добитък спрямо посевите, които се сеят на фермата.

За да се задоволят социалните нужди, трябва да се възприемат агролесовъдските практики. Безполезната или неизползвана земя може да се засее с фуражни дървета, плодови дървета, които да предоставят гориво или дървен материал.

Където е възможно могат да се посадят тик или други дървета, които да предоставят строителни материал за дългосрочна икономическа полза. Икономическите принципи за планиране на земята са принципите за алтернативна цена или принципи за сравнителни ползи.